Chodci nikde

Tato stránka se věnuje problematice chodců (jako účastníků provozu na pozemních komunikacích). Jejím cílem je poskytnout dostatečné informace o této problematice. Širším cílem autora je pak zvýšení bezpečnosti chodců.

Obsah: Právní informace, Slovníček pojmů, Odkazy

Právní informace

Shrnutí

Jedna z nejproblematičtějších otázek je, jak se vlastně mají řidiči a chodci správně chovat na přechodu. Mnozí řidiči i chodci si zákon vykládají nepřesně, čehožto smutným výsledkem jsou četné dopravní nehody na přechodech, nezřídka s trvalými následky. Zde je tedy má „právní analýza“ tohoto problému:

Zákon říká, že řidič má přijíždět k přechodu tak pomalu, aby včas zpozoroval a nechal přejít chodce. A chodec se musí přesvědčit, že to řidič opravdu dělá, a pokud ano, smí přejít. Pokud ne (tj. řidič se k přechodu blíží příliš rychle nebo chodce nevidí), tak chodec přejít nesmí, a to i přesto, že v tu chvíli řidič porušuje zákon. Pokud totiž chodec bude v takovém případě přecházet, dochází k porušení zákona jak řidičem, tak chodcem. Případná dopravní nehoda (ať už sražení chodce nebo jiná nehoda způsobená nastalou situací) je pak zaviněna oběma dvěma účastníky, tedy řidičem i chodcem.

Níže jsou uvedeny doslovné citace vybraných pasáží Zákona o provozu na pozemních komunikacích, týkajících se chodců.

Dvě klíčové části zákona upravující setkání řidiče a chodce na přechodu pro chodce jsou vyznačené tučným písmem.

Obecná ustanovení

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

Povinnosti řidičů

Řidič je (…) povinen s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.
Řidič je (…) povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
Řidič nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.
Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu.

Povinnosti chodců

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod (…), musí chodec přecházet jen na těchto místech. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec musí dát přednost tramvaji. Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Slovníček pojmů

Doslovné citace vybraných pasáží Zákona o provozu na pozemních komunikacích

řidič
účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti
chodec
i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
nesmět ohrozit
povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí
zastavit
uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení
stát
uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení
zastavit vozidlo
přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
dát přednost v jízdě
povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy

Odkazy

Patička

Všechny zde uvedené texty jsou buď získány z veřejně dostupných zdrojů (především znění zákona) nebo jsem jejich autorem já. Dávám svolení k jejich volnému šíření bez omezení (klidně i pod nějakou licencí).

Pokud máte dobrý internetový prohlížeč, má tato stránka vzhled připomínající přechod pro chodce. Pokud ne, pořiďte si nějaký takový (Opera, Firefox, Safari, a další). Mimochodem je vzhledu dosaženo velice jednoduchým CSS stylem - zájemce nechť nahlédne do zdrojáku.

© R.U.R. (aka Rudolf Rosa), 297-973-198, rur@seznam.cz, http://nikde.eu